دعوی چه کنی؟ داعیه داران همه رفتند

شو بار سفر بند، که یاران همه رفتند!