ملت جاهل مکن مجادله با بخت

فرو بزرگی به دانش است و بس امروز