سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم

به کدام دوست گویم ؟ که محل راز باشد!