هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا

من همگی درد شوم، تا که به درمان برسم