من به تنگ آمده ام، از همه چیز

بگذارید هواری بزنم...