خوابم از دیده چنان رفت که هرگز ناید

خواب من زهرِ فِراق تو بنوشید و بمرد!