ای ز عشقت عالمی ویران شده

قصد این ویرانه کردی عاقبت؟