دیدار می نمایی و پرهیز میکنی

بازار خویش و آتش ما تیز می کنی؟