سخن خوبست ز اول، خاطر کس را نرنجاند

که بعد از گفتگو سودی ندارد، لب گزیدنها