عاشقی مقدور هر عیاش نیست

غم کشیـدن صنعت نقاش نیست