ما لب پیمانه بوسیدیم و زاهد دست شیخ

ما به دین خود عمل کردیم و او بر مذهبش