با یاد تو افتادم، از یاد برفت آن ها

ای مهر تو در دل ها وی مهر تو بر لب ها!