گر ره دهم فریاد را، از دم بسوزم باد را

حدّی است هر بیداد را، این حدّ هجران تا کجا؟!