از توام ای شهره قمر، در من و در خود بنگر

کز اثر خنده تو ، گلشن خندنده شدم!