من گرفتار و تو در بند رضای دگران

من ز درد تو هلاک و تو دوای دگران!