ترسم این قوم که بر دردکشان می خندند

در سر کار خرابات کنند ایمانم را!