ز روزگار مرا همیشه خود دردی بود

غم تو آمد و آن را هزار چندان کرد!