نبض مرا بگیر و ببرم با خویشتن

تا خون باده شود در رگان من...