روزی که نماند دگری بر سر کویت

دانی که ز اغیار وفادار ترم من!