عشق آتش بود و خانه خرابی دارد

پیش آتش دل شمع و پر پروانه یکیست