از دستان من نیاموختی، که من برای خوشبختی تو چقدر ناتوانم

من می خواستم با ابیات پراکنده شعر تو را خوشبخت کنم!