روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟