جایت کنون نباشد جز در کنار اغیار

یاد آن زمان که بی ما، جایی نمی نشستی!