بگذار کسی نداند، که چگونه من

به جای نوازش شدن، بوسیده شدن، گزیده شدم...