لطفیست که میکند غَمت با دلِ من

ورنه دلِ تنگِ من، چه جای غَم است!