کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر

حیف اوقات که یک سر به بطالت برود!