گر بدانی حال من گریان شوی بی اختیار

ای که منع گریه بی اختیارم می کنی...