ذوق دیدار تو بس هم دل و هم دلدارم

خاک دربار تو بس هم سرو هم سامانم...