تا توانی به خرابی من ای عشق بکوش

من نه آنم که ازین پس دگر آباد شوم...