دل خون شد از امید و نشد یار یار من

ای وای بر من و دل امیدوار من...