دوستان عاشقم و عاشق زارم، چه کنم؟

چاره صبر است ولی صبر ندارم چه کنم؟!