آرامِ دل غمگین جز دوست کسی مگزین

فی الجمله همه او بین زیرا همه او دیدم...