ابر و باران و من و یار ستاده به وداع

من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا!