آن طفل که پرورده ی دل بود چو اغیار

افتاد ز چشم من و در دامنم آویخت!