اِی بغض فرو خورده مرا مَرد نگهدار

تا دست خداحافظیش را بفشارم...