خدا نصیب دل هیچ کافری نکند

کرشمه های بتی را که من پرستیدم...