همه جا قصّه ی دیوانگی مجنون است

هیچ کس را خبری نیست که لیلی چون است!