سفر اوّلِ شوق است به کوُیت ما را

صیدِ ما زود توان کرد که نو پروازیم!