از دوست به یادگار دردی دارم

کان درد به صد هزار درمان ندهم