دست من گیر که بیچارگی از حد بگذشت

سر من دار که در پای تو ریزم جان را