یار با اغیارو ما محروم، کی باشد روا؟

دشمنان شاد از وصال و دوست ناشاد از فراق...