هر کسی را غم خویشست و دل سعدی را

همه وقتی غم آن تا چه کند با غم دوست