دیدی آن ترک خطا دشمن جان بود مرا؟

گر چه عمری به خطا دوست خطابش کردم!