خبرم رسید امشب که نگار خواهی آمد

سر من فدای راهی که سوار خواهی آمد