دست طبیعت، گل عمر مرا مچین

جانب عاشق، نگه ای تازه گل، از این...