پرسید که: چونی ز غم و درد جدایی؟

گفتم: نه چنانم که توان گفت که چونم