انصاف نباشد که من خسته رنجور

پروانه او باشم و او شمع جماعت!