نه در این بی کسی ام بوی کسی می آید

نه در این بی نفسی هم نفسی می آید...