چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم

که دل به دست کمان ابروییست کافر کیش