بیچاره کسی که از تو ببرید

آسوده تنی که با تو پیوست...